Jernbanepensjonistene, Hamar

Foreningen har ved inngangen til 2020 – 312 medlemmer.

Styret består av:

Leder: Jørund Hassel

Gudbrandsdalsvegen 227B 2619 LILLEHAMMER

Telefon 977 37 410

E-postadresse: [email protected]

Nestleder: Hans Even Grødtlien

Sekretær: Rolf Emilsen,

Kasserer: Bogdan Jankov,

Styremedlem:Svein Jørgen Åkerland

Varamedlem: Knut Kristoffersen

" Thor Kristian Sanaker

Høsten 2019, møtene blir holdt på fredager på Seniorsenteret Velferden, Østregt. 91,

første møte i Velferden blir fredag 27. september kl. 11.00.

Medlemskontingent

Foreningens kontingent er fra 01.01.2018, kr. 200,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


Jernbanepensjonistenes Forening Hamar har avholdt sitt 92. årsmøte i Seniorsenteret Velferden.

Lederen Jørund Hassel ønsket 40 medlemmer velkommen, spesielt ble 2 nye medlemmer ønsket velkommen.

Jørund ble overrakt blomster og sang i anledningen dagen.

Før årsmøteforhandlingene tok til, ble det orientert om aktuelle saker:

Lederen orienterte om den videre gangen i personalbillettsaken. Det planlegges et informasjonsmøte i mai/juni på Hamar, Lillehammer og Dombås. Det arbeides videre med å få prøvd saken opp for domstolene for å få avklart de juridiske rettighetene til pensjonistene i forbindelse med personalbilletten.

Forbundets Landsmøte avvikles på Storefjell i tiden 25. til 28. mai 2020.

Årsmøte 28. februar

Innkallingen til årsmøtet var kunngjort ved annonse i H.A. 01.02., SMS til samtlige medlemmer, samt notis i H.A.-tavla

27. og 28.02. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

De av foreningens medlemmer som var gått bort i løpet av årsmøteperioden, ble minnet med ett minutts stillhet.

Hans Even Grøtlien ble valgt til dirigent og Rolf E. Emilsen til referent.

Anne Marie Mikkelsen og Birger Haugom ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Årsberetning ble lest av Hans Even Grøtlien:

Medlemsoversikt pr. 31.12.2019 var 282 medlemmer, men etter årsskiftet har vi fått 14 nye.

Det har vært avholdt 1 årsmøte, 7 medlemsmøter og 9 styremøter. I året 2019 var gjennomsnittet 40 medlemmer pr. møte, 5 flere enn i 2018.

Viktige saker som er omhandlet i årsberetningen:

Trygdeoppgjøret, «Leve hele livet», Fribilletten, Hjelpekassa, Forskrift om eldreråd, Lov om eldreombud,

Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd, Forslag til utfasing av forsørgertillegg, Forslag om å øke

utbetalinger til pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten, Forslag om å fase ut forsørgertillegg,

Forslag om samboergaranti, Forslag om fjerning av skjermingstillegg.

Krav om ID-kort til banker, samt miljø-ID for renovasjon.

Bogdan Jankov er innvalgt i eldrerådet i Hamar kommune, og Jørund Hassel i Lillehammer kommune, og i

Innlandet fylke.

16 medlemmer deltok på Landsmøtet på Storefjell, 40 deltakere på foreningens høsttur til Jotunheimen.

Beretningen ble enstemmig godkjent.

Regnskapet ble lest av Bogdan Jankov, og ble enstemmig godkjent.

Valg valgkomiteen hadde fått frasigelser Anne Marie Jønsberg, Knut Kristoffersen og Bogdan Jankov.

Leder Jørund Hassel (gjenvalg 1 år)

Nestleder Hans Even Grøtlien (ikke på valg)

Sekretær Rolf E. Emilsen (gjenvalg 2 år)

Kasserer Siri Breivik (ny / velges for 1 år)

Kartotekfører Bogdan Jankov (ny / velges for 1 år)

Styremedlem Svein J. Åkerland (ikke på valg)

Revisorer: Per Bratlie og Jon Ola Nybakken

Festkomite: Haldis Lunde, Unni V. Persgård, Einar Engen og Birger Haugom

Valgkomite: Anne Marie Mikkelsen, Kjell Haugen og Laila Gimse Korsgård.

Årsmøtet vedtok en uttalelse med henstilling til at Jernbanepersonalets Bank og Forsikring om å reverserer de nye åpningstider (drop in) fra kl.12.00 til kl. 14.00.

Jørund Hassel takket dirigenten for et greit gjennomført møte.

Den gjenvalgte lederen takket for tilliten og ønsket det nye styret velkommen.

Bogdan Jankov og Knut Kristoffersen ble overrakt blomster for lang og tro tjeneste i foreningen.

Til slutt var det bevertning, utlodding og sosialt samvær før møteslutt kl. 14.00.

Sekretæren